قیمت مهره های مار را چگونه به دست می آورید؟

اگر حیوانات توسط انسان ها شکار نشوند، آنقدر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که به دلیل اعتقاد به کینه توزی و ظلم آنها دیگر جانی در بدن آنها … Read More