مزایای قرارگیری پروژه نیروی زمینی در پهنه چیست؟

لوکیشن پروژه نیروی زمینی ارتش این پروژه در پهنه سوم از شهرک چیتگر قرار دارد. از لحاظ موقعیت مکانی پروژه می توان گفت که موقعیت آن بین اتوبان های حکیم … Read More

مهاجرت به کانادا : سن و مهاجرت (بخش اول: سیاستهای رسمی)

برخی از ایالتها، برای عدهای از دانشجویان بینالمللی پوشش درمانی رایگان یا همراه با مزایا را در بر میگیرد که دانشجویان میتوانند برای دریافت آن به صورت جداگانه درخواست دهند. … Read More