دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

در سیستم رجوع هوا نیازی به تعبیه ی دمپر در پشت روزنه نیست. البته چنانچه در سیستم بازگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار دریچه نیست. روزنه سقفی حیاتی روزنه گردِ جت نازل را هم برای سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و نیز برای سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) بکار می برند.درصورتِ به کار گیری ی همین روزنه به جهت سیستم مکش، استعمال از دمپر الزامی نیست. دریچه هوا سقفی برای هوارسانی از سقف کاربرد دارد در اشکال ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی که ارتفاع سقف تا 5 متر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. حتمی به ذکر است روزنه تهیه و تنظیم هوا ی مشبک را نیز می اقتدار بصورت مستقل و هم بصورت ترکیبی در سقف های کاذب و تایلی مورد به کارگیری قرار داد. مهم به کارگیری از اشکال گوناگون روزنه در همین تایل ها می توان سر مشق های جریان آیتم نیاز را جهت تهویه هر چه بهتر فضا به وجود آورد.در اکثر زمان ها موردها دریچه های اختصاصی تایل آرمسترانگ اهمیت تبدیل پشت روزنه ای اهمیت قطر های گوناگون سفارش گذاری می شود و قابلیت کارگزاری اشکال دمپرهای پشت روزنه ای موازی و متقابل در پشت دریچه وجود دریچه خطی سقفی دارد. دریچه های سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربری های مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به منظور کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. دریچه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای محل ورود از سقف به یک جهتِ مختص به کاربرد میرود، درواقع روزنه سقفی یکطرفه حیاتی پرّه های اُریپ ، هوای خروجی از دهانه انشعاب کانال را لزوماً به یک مسیرِ خاص سوق دهی می کند. ساختار روزنه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ دریچه را به هر چهارسوی همین روزنه هوا تقسیم می کند. در این مکانها به جهت تغذیه هوای مطبوع در محیط، احتیاج به خروج هوا مهم بیشترین فشار می باشد که دریچه هوا ی مشبک به راحتی این قابلیت و امکان را ساخت می نماید. از این روزنه بیشتر در مکانهایی استعمال می شود که اهمیت طول بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا اهمیت بیشترین فشار از دهانه دریچه می باشد. روزنه سقفی تایلی دارای دریچه گرد تخت نیز میتواند درون شبکه های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و هم بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ حساس پیچ و نصب گردد.از دریچه سقفی تایلی حساس روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در محفظه های مختلف استفاده میشود.دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت از خروجِ هوای درون کانال بصورتِ پرتابی پرهیز میکند. درضمن دریچه تهیه هوای اسلوت نیز حیاتی حالت بادمپر و بدون دمپر می باشد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما دریچه سقفی تایلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.