امروز: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۳۱    عبارت مورد جستجو: زندگينامه

شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۱۸۴۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۱


روزي به خانواده اش خبر داد که مي خواهد بار سفر را ببندد و بسوي وادي نور برود. اما ممانعت آنها دل مهربانش را غمگين کرد و با چهره اي گرفته از خانه خارج شد. در مسير حرکت، راه ستاد را به پيش گرفت و بسوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفت. خانواده نيز وقتي شور و شوق او را در رفتن به جبهه ديدند، راضي به رضاي خدا شدند.

كد خبر : ۲۳۹۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۴


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۲۴۸۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۴


حکايت قدرت الله، قصه تازه ديگر از مجنون و ليلي است که در عصر ما لباس بودن را دوباره بر تن کرده است. روايتي است از عاشقي که در شوق ديدار معشوق بي محابا از جان و تن گذشت و با تني صد چاک و معشوق پسند به ديار وصل کوچ کرد.

كد خبر : ۲۵۸۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۵


سلام برشهيدان راه حق و فضيلت که مردانه پا در ميدان نبرد نهادن و با خون رنگين شان صفحات زرين تاريخ را زينت دادند و درس شهامت و ايثار و شهادت آموختند. يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد.

كد خبر : ۲۶۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۲


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۲۶۷۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۵


آزار و اذيت هاي دشمن با او که بيش از 65 بهار از عمر با برکتش مي گذشت چنان شديد بود که سرانجام در 1367/7/25 در اسارتگاه دشمن دعوت پيک حق را لبيک گفت و روح آسماني اش به اعلي عليين پر کشيد.

كد خبر : ۲۸۶۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۷


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۲۹۵۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۶


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۳۰۶۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۸


روحيه آزادگي و آزاد زيستن را در فضاي معنوي روستا بخوبي کسب کرده بود و مي خواست که هميشه آزادمرد باشد. اين بود که تجاوز دشمن را برنتافت و با تمام همت و مردي در مقابل روبه صفتان بعثي ايستاد.

كد خبر : ۳۰۸۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۱


زماني که مي خواست براي آخرين بار عازم ميدان نبرد شود، از برادرانش خواست که به منزل مادري بيايند و آن شب را دور هم باشند. آن شب ميزبان «حجت الله» شد و خانواده ميهمان. از حرکات و حرف هاي او دل هاي آنان لرزيد و احساس کردند که شايد اين آخرين ميهماني باشد.

كد خبر : ۳۳۲۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶


دوران تحصيل را در خرمشهر آغاز کرد و با شروع تجاوز دشمن به حريم مقدس ايران اسلامي مجبور به مهاجرت به اليگودرز شد و ادامه تحصيلات را در آن شهر پي گرفت.

كد خبر : ۳۰۱۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴


كد خبر : ۳۰۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۶


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۲۸۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶


شهید خداکرم مومنی همزمان با آغازين روزهاي پاييز در شهرستان اليگودرز در ميان خانواده اي مسلمان شکفت و با عطر دل انگيزش در فضاي خانه بهاري ديگر را رقم زد.

كد خبر : ۲۷۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۳۳۹۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۴


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۱۹۶۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


 شهيد صادقي، علي رغم اينکه برادرش در مناطق نبرد حق عليه باطل مشغول مبارزه با دشمن متجاوز بود، با کسب اجازه خانواده به جمع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد .

كد خبر : ۲۷۹۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


شهيد ابوطالب حبيبي زاده  آنگاه که علَم بر دوش کشيد ، چون فرهاد سرود عشق سر داد و بسوي کوي شيرين شهادت روانه شد.

كد خبر : ۲۰۸۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۳۱۷۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۳۱۴۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷


شهيدان ؛ سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۲۷۶۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹


آن روز که کبوتران بال هجرت گشودند و از ميان خاکيان اوج گرفته و تا افلاک پريدند، برات نيز با آنان همراه شد و عاشقانه سرود پرواز را زمزمه کرد.

كد خبر : ۲۳۶۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


حديث لاله اي را مي سراييم که در فراق دوست سينه اش سوزان بود و شور وصل او را سرگشته وادي عشق کرد.

كد خبر : ۱۵۷۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰


شهيدان ؛سبکبالان عاشقي بودند که در پي وصال بر توسن شهادت نشستند و تا آستان دوست پر کشيدند. حکايت شان بر دفتر معشوق نقش بست تا ياد و نام شان ابدي شود.

كد خبر : ۳۲۵۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


در آخرين اعزام به مناطق غرب کشور رفت و در مقابل منافقين وطن فروش قرار گرفت که پذيرش قطعنامه را در اوهام و خيال باطلشان ضعف نيروهاي ايراني فرض کرده بودند.

كد خبر : ۳۱۹۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


شهید غلامرضا ماندنی در منطقه موسيان در سال 67 به مقابله با سربازان شيطان پرداخت که  تيرهاي منافقين قلب مهربانش را هدف گرفتند و براي هميشه از تپيدن باز داشتند.

كد خبر : ۲۸۸۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


شهيد جمشيد صالحي فريدني از نوجواني به انجام فرائض ديني مقيد بود و با دعاها اُنس و الفتي بس زيبا و بيادماندني داشت.   

كد خبر : ۳۲۸۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


آنان كه گام بر پله هاي انساني شهادت نهادند، تا بدانجا صعود كردند كه فرشتگان آسمان ها بر درجات عروج آنان غبطه خوردند و براي استقبال از آنان صف در صف ايستادند.

كد خبر : ۲۷۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵


حیدربسحاق از شهدای الیگودرز در سال 66 که در عمليات حاج عمران در منطقه بانه کردستان با رگبار گلوله هاي دشمن قامت چون سرو او خونين شد ودست در دست معشوق نهاد و راه وصل را پي گرفت.

كد خبر : ۲۲۱۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴


«حسين » با لمس دست هاي پينه بسته پدر و تماشاي تلاش خستگي ناپذير مادر، طعم شيرين استقلال و بي نيازي از غير را در کنار آنان آموخت .

كد خبر : ۲۱۲۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵